ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Entre4ALL

Κύρια Ομάδα στόχος

Ενήλικες με αναπηρίες (18-30 χρονών)

Δευτερεύουσα Ομάδα Στόχος

Εκπαιδευτές ενηλίκων/εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές και επαγγελματίες