ΣΤΟΧΟΙ & ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Στόχοι

  • Η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης πρόσβασης και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, στην ψηφιακή αγορά εργασίας.
  • Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και μιας εργαλειοθήκης η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους πόρους για την απόκτηση επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, έτσι ώστε, τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ενταχθούν στην ψηφιακή αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Υπόβαθρο

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αναπτύσσει τις ψηφιακές και επαγγελματικές δεξιότητες για ενήλικες με αναπηρία με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για υπέρβαση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, τις χαμηλές αποδοχές και διακρίσεις.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 16% των εργαζομένων στην Ευρώπη πάσχει από κάποιο μακρόχρονιο πρόβλημα υγείας ή κάποιου είδους αναπηρία.
Το πρόγραμμα Entre4all δημιουργήθηκε λόγω της αναγκαιότητας των ατόμων με αναπηρία να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία καθώς και για να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Επιπλέον, το πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των ατόμων με αναπηρία.